Tvarkos, susitarimai

Pailgintos darbo dienos grupės veiklos tvarkos aprašas (priedai)

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo   priemonėmis,  jų apskaitos, saugojimo ir išdavimo bei turimų vadovėlių perskirstymo tvarkos aprašas (1 priedas, 2 priedas)

Konkurso mokytojo pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas

Saugaus elgesio baseine tvarkos aprašas

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos sistema

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių renginių, ekskursijų (išvykų) organizavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinio elgesio taisyklės

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, mokinių ugdymo organizavimo  tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Bendruomenės etikos kodeksas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas