Tvarkos, susitarimai

Mokinių, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas

Atrankos mokytojo pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas

Pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas

Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas

Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

„Erasmus+“ programos projektų rengimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Atvykusių ar grįžusių iš užsienio mokinių priėmimo į mokyklą ir ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmeninių daiktų naudojimo tvarka

Gabių ir talentingų mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos sistema

Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu, mišriuoju ir hibridiniu mokymo proceso organizavimo būdais tvarkos aprašo papildymas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas

Darbo ir vidaus tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo tvarkos aprašas

Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Mokinių registro tvarkos aprašas

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Pailgintos darbo dienos grupės veiklos tvarkos aprašas (priedai)

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo   priemonėmis,  jų apskaitos, saugojimo ir išdavimo bei turimų vadovėlių perskirstymo tvarkos aprašas (1 priedas, 2 priedas)

Konkurso mokytojo pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas

Saugaus elgesio baseine tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių renginių, ekskursijų (išvykų) organizavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinio elgesio taisyklės

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, mokinių ugdymo organizavimo  tvarkos aprašas

Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Bendruomenės etikos kodeksas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos aprašas