2021-2022 m. m. progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivius, jų tėvų (globėjų) bei pedagogų atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti bei spręsti.

Tarybos nariai:

pirmininkė – Olga Lukšienė, psichologė,

sekretorė – Jūratė Daugnorienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Mokinių tarybos atstovai:

1. N. Novikovaitė,

2. K. Volkvičius,

3. G. Lapinskaitė,

4. S. Bakanovaitė,

5. N. Jurevičius.

Tėvų komiteto atstovai:

1. O. Urbonienė,

2. I. Fiodorova,

3. G. Mikolaitienė,

4. E. Žilinskienė,

5. A. Milašienė.

Mokytojų atstovai:

1. Olga Lukšienė,

2. Jūratė Daugnorienė,

3. Edita Liniuvienė,

4. Ramunė Misiūnienė,

5. D. Jermakovienė.

Tikslai ir uždaviniai:

  • teikti siūlymus ir nustatyti Progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoti progimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką;
  • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių gebėjimų ir žinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
  • teikti siūlymus progimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
  • skirti atstovus į pedagogų atestacijos komisiją;
  • vertinti progimnazijos vadovų veiklą, pareikšti savo nuomonę jiems atestuojantis;
  • skirti atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti;
  • kontroliuoti mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
  • inicijuoti progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
  • organizuoti tėvų materialinę paramą progimnazijai;
  • sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.