2023–2024 m. m. progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivius, jų tėvų (globėjų) bei pedagogų atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti bei spręsti.

Tarybos nariai:

pirmininkė – Olga Lukšienė, psichologė,

sekretorė – Diana Jermakovienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Mokinių tarybos atstovai:

1. D. Grigaliūnaitė,

2. M. Mineikytė,

3. G. Ramonaitė,

4. R. Žilinskaitė,

5. A. Žukauskas.

Tėvų komiteto atstovai:

1. E. Augutavičius,

2. I. Fiodorova,

3. R. Gutauskienė,

4. D. Jodenis,

5. G. Mikolaitienė.

Mokytojų atstovai:

1. D. Jermakovienė,

2. D. Kačegavičienė,

3. O. Lukšienė,

4. R. Misiūnienė,

5. L. Stankuvienė.

Tikslai ir uždaviniai:

  • teikti siūlymus ir nustatyti Progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoti progimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką;
  • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių gebėjimų ir žinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
  • teikti siūlymus progimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
  • skirti atstovus į pedagogų atestacijos komisiją;
  • vertinti progimnazijos vadovų veiklą, pareikšti savo nuomonę jiems atestuojantis;
  • skirti atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti;
  • kontroliuoti mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
  • inicijuoti progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
  • organizuoti tėvų materialinę paramą progimnazijai;
  • sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.