2020-2021 m. m. progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivius, jų tėvų (globėjų) bei pedagogų atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti bei spręsti.

Tarybos nariai:

pirmininkė – Olga Lukšienė, psichologė,

sekretorė – Jūratė Daugnorienė, pradinio ugdymo mokytoja,

mokytojai: Edita Liniuvienė, Ramunė Misiūnienė, Ingrida Neliupšienė,

tėvai: Olga Urbonienė, Edita Žilinskienė, Vaida Banevičienė, Aistė Plesnevičiūtė, Vika Žirlienė,

mokiniai: Austėja Banevičiūtė, Klaidas Volkvičius, Gabija Bakaitė, Gustė Pozniakovaitė, Fausta Mackevičiūtė.

Tikslai ir uždaviniai:

  • teikti siūlymus ir nustatyti Progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoti progimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką;
  • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių gebėjimų ir žinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
  • teikti siūlymus progimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
  • skirti atstovus į pedagogų atestacijos komisiją;
  • vertinti progimnazijos vadovų veiklą, pareikšti savo nuomonę jiems atestuojantis;
  • skirti atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti;
  • kontroliuoti mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
  • inicijuoti progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
  • organizuoti tėvų materialinę paramą progimnazijai;
  • sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.