NUOTOLINIS UGDYMAS. KAIP GYVENSIME? SUSITARIMAI.

KAIP VYKS UGDYMO PROCESAS NUOTOLINIU BŪDU? ATMINTINĖ-SUSITARIMAI MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (globėjams, rūpintojams)

sd

1. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. 5–8 kl. mokiniams ugdymo procesas nuotoliniu būdu bus organizuojamas pagal 2020–2021 m. m. I pusmečio tvarkaraščius. Kiekvienos savaitės pabaigoje bus sudaromas tiesioginių (sinchroninių) pamokų tvarkaraštis, kurį rasite progimnazijos svetainėje. Mokinių tiesioginiam mokymui mokytojai skirs ne mažiau kaip 60 proc. ugdymui numatyto laiko.

2. Kiekvienos savaitės pabaigoje bus paruoštas konsultacijų tvarkaraštis kitai savaitei—jis bus kas savaitę atnaujinamas. Konsultacijų tvarkaraštis bus pateikiamas e. dienyne ir progimnazijos svetainėje.

3. Nuotolinio ugdymo (pamokų, specialistų konsultacijų, neformaliojo švietimo užsiėmimų) aplinkos bus el. dienynas „Mano dienynas“ ir skaitmeninės platformos „Microsoft Office 365“ programėlė Teams (toliau—MS Teams). MS Teams aplinka—taip pat ir mokinių bei mokytojų bendravimo įrankis, šioje aplinkoje vyks ir tiesioginės virtualios pamokos.

4. Dėl tiesioginio susitikimo su mokiniais virtualioje aplinkoje MS Teams mokytojai informuos mokinius e. dienyne „Mano dienynas“, nurodydami  tikslų susitikimo laiką ir fiksuos MS Teams aplinkos „Kalendoriuje“. „Kalendoriuje“ nurodytu laiku mokiniai privalo jungtis tiesioginiam susitikimui su mokytoju (pamokai). Mokinių tiesioginiam mokymui MS Teams aplinkoje mokytojai skirs ne mažiau kaip 60 proc. ugdymui numatyto laiko.

5. Kiekvienos pamokos turinį mokytojas fiksuos el. dienyne „Mano dienynas“ ir MS Teams platformoje, įkeldamas nuorodas, failus, pateiktis ir kt. Mokytojas gali pateikti mokiniams ir nuorodas į įrašytas vaizdo pamokas.

6. Mokymui(si) naudojami ir mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai, mokytojo parengtos užduotys.

7. Mokytojai skirdami užduotis, e.dienyne nurodo jų atlikimo trukmę, atsiskaitymo laiką, atliktų užduočių pateikimo būdą ir vietą bei kitą svarbią konkrečiai pamokai informaciją.

8. Visi atsiskaitymai (rašto darbai, kaupiamojo balo užduotys ir kt.) vyks tiek MS Teams aplinkoje, tiek mokiniams siunčiant darbus mokytojams į el. dienyną „Mano dienynas“ (nurodo mokytojas). Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama atsižvelgiant į Progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką (žr. Progimnazijos svetainėje).

9. Mokytojai savo pamokų metu (pagal tvarkaraštį) mokiniams bus pasiekiami MS Teams skaitmeninėje platformoje.

10. Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie el. dienyno „Mano dienynas“ ir skaitmeninės platformos MS Teams, perskaityti pateiktą informaciją, iki nurodyto laiko atlikti pateiktas užduotis, dalyvauti mokytojo tiesioginėje pamokoje MS Teams platformoje. Virtualioje aplinkoje mokiniai turi elgtis pagarbiai, savo piktogramoje naudoti inicialus arba nuotraukėlę.

11. Mokiniai tiesioginėse pamokose turi įsijungti vaizdo kamerą, bendradarbiauti su bendramoksliais ir mokytojais. Dėl iškilusių mokymosi sunkumų mokiniai konsultuojasi su mokytoju, esant reikalui kreipiasi pagalbos.

12. Progimnazijoje yra paskirti informacinių technologijų administratoriai, konsultuojantys mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus). Jų kontaktus galite rasti progimnazijos internetinėje svetainėje.

13. Švietimo pagalbos specialistai (psichologas, socialiniai pedagogai, spec. pedagogai, logopedas, mokytojo padėjėjai) pagalbą teiks nuotoliniu būdu įvairiomis informavimo priemonėmis ( MS Teams aplinkoje, e.dienyno žinutėmis, telefonu ir kt.).

14. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalba bus teikiama per atskirų dalykų pamokas (pagal tvarkaraštį) bendradarbiaujant su dalykų mokytojais. Specialieji pedagogai, mokytojai padėjėjai pamokoje dalyvaus tiesiogiai arba pakvies mokinius į asmeninius pokalbius.

15. Socialiniai pedagogai užtikrins nemokamo maitinimo organizavimą (sausų davinių teikimą) socialinę paramą gaunančioms šeimoms.

16. Tėvai (globėjai, rūpintojai) prieš pamokas turi informuoti klasių vadovus pranešimu el. dienyno „Mano dienynas“ aplinkoje arba trumpąja SMS žinute apie vaiko ligą ir/ar negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.

17. Tėvai (globėjai, rūpintojai) konsultuotis su dalykų mokytojais gali darbo dienomis 8.00-15.00 val. el. dienyno „Mano dienynas“ aplinkoje (siunčiant pranešimus) bei virtualioje mokymosi aplinkoje MS Teams.

Atsisiųskite darbui skirtą „Teams“
į savo kompiuterį -->